Vi skapar cirkulär ekonomi, där alla är vinnare 

Att omvandla matavfall och organiskt avfall till biogas och biogödsel är det mest miljövänliga och optimala avfallshanteringssättet. Det bidrar till etableringen av en cirkulär ekonomi.

Biogasen är ett av de mest miljömässigt attraktiva alternativen på vår väg mot fossiloberoende. Att vi kommit så långt med etableringen av ett bra omhändertagande av regionens matavfall är något vi bör känna oss stolta över.

Att vara pionjär och ligga steget före kräver mod och kostar på, men är absolut nödvändigt för att klara de klimatutmaningar vi står inför. 

Vi ser framåt mot ett fossilfritt 2030!

Biogasens användningsområden

Fordonsgas 

Det område som är störst och växer snabbast är användning som fordonsgas. Biogas som renats och uppgraderats till en hög metanhalt kan med fördel användas till fordonsdrift. Metanmolekylen kan även användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor.

Biogödsel

Under produktionen bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som används som biogödsel på våra åkrar.

Uppvärmning och el

Energin i biogas kan nyttjas på en mängd olika sätt. Bland annat kan den användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Genom lokala gasnät kan den också användas i privatpersoners eller restaurangers spisar. Biogas kan också användas för produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet.

Biogasens vinnare

När politikerna tar beslut om att helt gå över till fossilfri biogas för kollektivtrafiken, gör de invånarna och miljön en stor tjänst. 

Vid biogasproduktionen uppstår även en rötrest som används som gödningsmedel. Då återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och kretsloppet sluts.

Biogas kan användas av såväl familjer som företag när det gäller el och uppvärmning.

Miljöinformation

Ekogas produkt Fordonsgas framställs huvudsakligen av organiskt avfall. Den huvudsakliga råvaran är regionalt matavfall men även gas från rötningsprocessen på Gävle avloppsreningsverks tas tillvara. Alla avfallsråvaror kommer från vårt närområde inom Sverige.

Produkten Fordonsgas innehöll under 2021 fossil gas (13,9 % inköpt LNG) köpt från Finland för att utjämna tillgång i förhållande till efterfrågan. Ekogas eftersträvar hela tiden att öka sin egen gasproduktion för att minska behovet av inköpt gas